Varför du inte ska elda upp stubbar

Farorna med att bränna trädstubbar och trädgårdsavfall

Att elda upp stubbar och trädgårdsavfall kan verka som en lockande lösning för att bli av med dem på ett snabbt sätt. Men visste du att detta kan ha allvarliga konsekvenser för miljön och hälsan?

I den här artikeln kommer vi att utforska de negativa effekterna av att bränna trädstubbar och trädgårdsavfall.

Vi kommer också att presentera alternativa metoder för att hantera dina oönskade stubbar på ett bättre sätt.

Elda upp stubbar

Innehållsförteckning

Att elda upp trädgårdsavfall

Vad är trädstubbar och trädgårdsavfall?

Trädstubbar uppstår när träd fälls eller dör och tillhörande stumpar blir kvar i marken. Trädgårdsavfall omfattar grenar, löv, gräsklipp och andra organiska material som uppstår vid trädgårdsunderhåll.

Olika metoder att elda upp stubbar och trädgårdsavfall

Det finns flera olika sätt att hantera stubbar och trädgårdsavfall genom eldning. Dock är det ingen av dem som bör betraktas som idealiska på grund av de skador de kan orsaka på miljön och hälsan. Här presenteras fem vanliga metoder:

 1. Användning av en trädgårdstunna: Denna metod innebär att man samlar in trädgårdsavfallet i en metalltunna och sätter eld på innehållet. Men det leder till osäkert utsläpp av skadliga rök.
 2. Öppna eldstäder: Här bränner man direkt trädgårdsavfallet på marken vilket leder till okontrollerade bränder och skadliga rökutsläpp.
 3. Användning av stubbskorsten: En stubbskorsten är en enhet designad för att elda upp trädstubbar med hjälp av en intensiv eld. Medan det kan verka som en effektiv metod, leder det till föroreningar genom skadliga utsläpp.
 4. Användning av bål: Det här innebär att man samlar in stubbar och trädgårdsavfall och bränner det i ett stort bål. Men detta skapar också skadlig rök och riskerar att sprida elden.
 5. Användning av en insats: Detta innebär att man lägger trädgårdsavfall och stubbar i en insats och sätter eld på dem. Insatsen kan vara en metallkorg eller liknande och tanken är att den ska kontrollera elden och minimera rökutsläpp. Men även denna metod kan leda till farliga rökutsläpp och risk för okontrollerade bränder.

Trots variationerna bland dessa metoder har de alla en gemensam nackdel – de producerar skadliga utsläpp och kan utgöra en risk för okontrollerade bränder. Det är viktigt att undersöka mer miljövänliga och säkrare alternativ för att hantera stubbar och trädgårdsavfall.

Problem med stubbskorsten för färska stubbar

Att använda en stubbskorsten eller någon annan metod är ineffektivt för att bränna färska stubbar. När trädstubbar är fuktiga brinner de inte bra på grund av de fuktiga träfibrerna. Detta leder till en otillräcklig förbränning då fukten hindrar träfibrerna från att brinna effektivt.

Resultatet blir skadlig rök och giftiga utsläpp, vilket försämrar luftkvaliteten och orsakar miljöförstöring. Du kan således förbättra din förbränning genom att undvika fuktigt trä och bidra till en renare och hälsosammare miljö.

Dessutom krävs extra bränsle för att få stubben att brinna, vilket ökar de skadliga utsläppen. Därför är det viktigt att hitta mer miljövänliga sätt att hantera trädgårdsavfall och stubbar.

Säker och miljövänlig hantering av trädgårdsavfall

Det är tydligt att inga av dessa metoder är särskilt gynnsamma för miljön eller vår hälsa. Innan du överväger att bränna ditt trädgårdsavfall, tänk på de konsekvenser det kan ha.

För mer information om säker och miljövänlig hantering av trädstubbar och trädgårdsavfall, besök Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De erbjuder praktiska råd och vägledning för att hjälpa dig att hantera trädgårdsavfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Elda stubbar

De negativa konsekvenserna av att bränna trädstubbar

Miljöpåverkan av att elda upp stubbar

Att bränna trädstubbar och trädgårdsavfall kan leda till luftföroreningar och hälsorisker. Dessutom kan det bidra till klimatförändringar genom utsläpp av växthusgaser samt jordförsämring och förlust av näringsämnen.

Luftförorening och hälsorisker

Om man eldar stubbar och trädgårdsavfall kan det leda till farliga kemikalier och partiklar som släpps ut i luften. Dessa föroreningar kan påverka luftkvaliteten och utgöra risker för människors hälsa, särskilt för de med astma, allergier och andra luftvägsproblem.

Klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser

När trä brinner utsöndras koldioxid och andra växthusgaser som bidrar till klimatförändringar. Genom att undvika att bränna trädstubbar och trädgårdsavfall kan vi minska de negativa effekterna på vår planets klimat.

Jordförsämring och förlust av näringsämnen

Genom att bränna trädstubbar och trädgårdsavfall försvinner värdefulla näringsämnen från marken. Detta kan leda till jordförsämring och minska den fruktbarhet som behövs för att odla hälsosamma växter.

Påverkan på markens mullhalt av att bränna stubbar

Att bränna stubbar på marken kan ha en direkt inverkan på markens mullhalt, som är avgörande för markens bördighet och förmåga att behålla fuktighet och näringsämnen.

När stubbar bränns, förbränns det organiska materialet, vilket leder till att markens mullhalt minskar. Detta kan försvåra växttillväxt och minska markens förmåga att binda och lagra koldioxid, vilket kan förvärra klimatförändringarna.

Enligt Jordbruksverket, är det förbjudet att bränna stubbar på åkermark i Sverige. Detta förbud syftar till att skydda markens mullhalt och bidra till hållbart jordbruk. Det är därför viktigt att hitta alternativa metoder för hantering av trädgårdsavfall och stubbar, som att kompostera eller återvinna dem på ett miljövänligt sätt.

Att elda upp stubbar kan ge en våldsam rökutveckling.

Lagliga överväganden vid eldning av trädstubbar och trädgårdsavfall

Regelverk och riktlinjer

Det finns lagar och regler som reglerar bränning av trädstubbar och trädgårdsavfall. Det är viktigt att vara medveten om dessa regler och följa dem för att undvika böter eller andra rättsliga konsekvenser.

Allemansrätten och aktiviteter

Även om allemansrätten ger oss möjlighet att vistas i naturen, finns det begränsningar för vissa aktiviteter som att eldning i naturen. Det är viktigt att vara medveten om allemansrätten och respektera naturen genom att följa bestämmelserna.

Variationer i regler mellan olika kommuner

Hur regler varierar

Reglerna för att elda stubbar och trädgårdsavfall kan variera mellan olika kommuner. Vissa kommuner kan ha striktare riktlinjer och begränsningar medan andra kan tillåta det under vissa förhållanden. Det är viktigt att känna till de specifika reglerna och riktlinjerna för din kommun.

Lokala riktlinjer och begränsningar

För att undvika problem är det viktigt att vara medveten om de lokala riktlinjerna och begränsningarna för bränning av trädstubbar och trädgårdar.

Regelverk för eldning av trädgårdsavfall i Uppsala kommun

Generella regler och restriktioner

I Uppsala kommun är det inte tillåtet att bränna trädgårdsavfall på egen tomt, inklusive trädstubbar. Detta gäller både öppen eld och eld i brännugnar. Syftet med denna regel är att skydda miljön, minska föroreningar och hälsorisker för invånarna.

Undantag och tillstånd

Under vissa förutsättningar kan det vara tillåtet att elda trädgårdsavfall. Detta inkluderar traditionella majbrasor samt att elda ris under speciella omständigheter och med särskilt tillstånd. Notera att tillståndet endast ges under specifika förhållanden och att en ansökan krävs för att få tillståndet.

Alternativa metoder för hantering av trädgårdsavfall

Uppsala kommun uppmuntrar starkt invånare att omhänderta trädgårdsavfall på andra sätt än genom eldning. Detta kan inkludera kompostering på egen tomt eller att lämna avfallet på någon av kommunens återvinningscentraler.

Påföljder för överträdelser

Om reglerna inte följs kan det resultera i böter eller andra påföljder. Det är viktigt att vara medveten om och följa kommunens regler och bestämmelser för hantering av trädgårdsavfall. För att hantera trädgårdsavfall på rätt sätt behöver du vara väl informerad och följa de regler som gäller.På så sätt kan vi hantera avfallet på bästa möjliga sätt.

Källa: https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/avfall-och-atervinning/tradgardsavfall/

Regler för eldning av trädgårdsavfall i Stockholms stad

Generella regler och restriktioner

I Stockholms stad är det, precis som i Uppsala, inte tillåtet att elda trädgårdsavfall, inklusive trädstubbar, på sin egen tomt. Detta gäller både öppen eld och eld i brännugnar. Reglerna är till för att skydda miljön och förhindra föroreningar och hälsorisker.

Undantag och tillstånd

Det finns dock vissa undantag. Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att ansöka om tillstånd för att elda. Tillstånd kan utfärdas för olika ändamål, som till exempel majbrasor och att elda ris på allmän plats under kontrollerade förhållanden. Men generellt sett är det mycket begränsat när och var eldning kan tillåtas.

Alternativa metoder för hantering av trädgårdsavfall

Stockholms stad uppmuntrar starkt alternativa metoder för hantering av trädgårdsavfall. Man kan till exempel kompostera på egen tomt eller lämna avfallet på någon av stadens återvinningsstationer.

Påföljder för överträdelser

Om reglerna inte följs kan det leda till böter eller andra påföljder. Det är därför av största vikt att känna till och följa de regler och bestämmelser som gäller i din kommun.

Källa: https://boende.stockholm/regler-tillstand/elda-tradgardsavfall/

Stubbfräsning är bättre än att elda upp stubbar
Stubbfräsning är bättre än att elda upp stubbar.

Enkel och effektiv stubbhantering med stubbfräsning

Ett av de mest effektiva och miljövänliga sätten att bli av med stubbar på din tomt är genom stubbfräsning. Vid stubbfräsning används en maskin, kallad stubbfräs, för att bryta ner stubben till mindre bitar. Dessa bitar kan sedan återanvändas i trädgården eller komposteras.

Denna metod är snabb och effektiv samtidigt som den orsakar minimalt med skador på din tomt. Dessutom är det en säker metod jämfört med att elda stubbar med öppen eld.

Hos TrädgårdSmart erbjuder vi professionell stubbfräsningstjänst i både Stockholm och Uppsala. Med våra erfarna och kvalificerade medarbetare kan vi garantera en smidig, säker och miljövänlig stubbhantering.

Sammanfattning och nackdelar med att elda stubbar

Att elda upp stubbar kan vid första anblicken verka som en enkel och snabb lösning, men det finns många faktorer som gör att denna metod är långt ifrån idealisk. Här är en kort sammanfattning av de huvudsakliga nackdelarna:

 1. Miljöpåverkan: Eldning bidrar till luftföroreningar och negativ miljöpåverkan.
 2. Lagar och regler: Många kommuner, däribland Uppsala och Stockholm, har regler som förbjuder eldning av stubbar.
 3. Brandrisk: Eldning kan utgöra en risk för oönskade bränder.
 4. Ineffektivitet: Processen är oftast tidskrävande och ineffektiv, även om olika hjälpmedel används som exempelvis stubbskorsten.
 5. Förlorad resurs: Eldning innebär att biomassa som kunde återvinnas går förlorad.
 6. Markskada: Eldning kan leda till skador på marken och dess mikroorganismer.

Att elda upp stubbar är inte bara skadligt för miljön, det är också olämpligt ur flera andra aspekter. Som ett alternativ föreslår vi stubbfräsning, en effektiv och skonsam metod att bli av med stubbar på din tomt.

TrädgårdSmart erbjuder professionell stubbfräsningstjänst i både Stockholm och Uppsala. Boka en tid för stubbfräsning idag och ta hand om dina stubbar på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Anlita en professionell stubbfräsare

Letar du efter ett pålitligt och effektivt sätt att bli av med envisa stubbar, buskar eller häckar i din trädgård? Då behöver du inte leta längre! TrädgårdSmart är här för att hjälpa dig. Vi erbjuder professionell stubbfräsning av högsta kvalitet i Uppsala och Stockholm.

Vi har erfarenhet och utrustning för att ta hand om både små stubbar och stora stubbar.

Låt oss hjälpa dig att förverkliga din drömträdgård. Kontakta oss idag för att boka din första konsultation!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kontakta Robert
Step 1 of 2
Fyll i för- och efternamn
Välj typ av fråga

Frågor och svar

Ja, tekniskt sett kan man elda upp en stubbe, men det är oftast både olämpligt och inte tillåtet att göra så i många kommuner, inklusive Stockholm och Uppsala. Dessutom kan eldning leda till skador på marken, oönskade bränder och negativ miljöpåverkan.
Det enklaste sättet att bli av med en stubbe är genom att använda en stubbfräs. Denna metod är både effektiv och skonsam mot din trädgård. Med professionell hjälp, som den vi erbjuder på TrädgårdSmart, kan du snabbt och säkert bli av med oönskade stubbar.
Även om det är möjligt att elda bort en stubbe, rekommenderar vi inte denna metod på grund av de många nackdelar som nämndes tidigare. Det bästa alternativet är att använda stubbfräsning för att hantera oönskade stubbar på din tomt.
Det beror på din lokala lagstiftning. I många kommuner, inklusive Stockholm och Uppsala, är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inklusive stubbar. Kontrollera alltid din kommunens regler innan du överväger att elda stubbar.
Tiden det tar att elda upp en stubbe kan variera mycket beroende på storleken på stubben, vädret och vilken typ av bränsle du använder. Det kan ta allt från flera timmar till flera dagar.
Som nämnts tidigare, eldning av stubbar har många nackdelar. Det är skadligt för miljön, otillåtet i många kommuner, innebär en brandrisk, är ineffektivt och kan orsaka skada på marken och dess mikroorganismer.
Det finns flera alternativ till att elda stubbar, inklusive stubbfräsning, grävning, och användning av en stubbskorsten. Av dessa är stubbfräsning det mest effektiva och miljövänliga alternativet.
En stubbskorsten är en enhet designad för att bränna stubbar. Den består av en metallbehållare som placeras över stubben och fylls med bränsle. Stubben brinner därefter långsamt inuti skorstenen. Trots att detta kan vara ett effektivt sätt att bli av med stubbar, har det samma nackdelar som annan eldning av stubbar och är inte tillåten i många kommuner.

Mer läsning stubborttagning

Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 1

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.