Bli av med ogräs – 10 sätt att få bort ogräs

Att bli av med ogräs är nästan alla trädgårdsälskares dröm och det finns säkert lika många tankar om hur du lättast får bort ogräset i sin trädgård som det finns metoder. Här presenterar jag 10 olika sätt som du kan använda för att bli av med oönskad växtlighet. Några av metoderna har jag själv använt för att plocka bort ogräs och andra metoder har mina kunder tipsat mig om.

För att göra det enkelt för dig att hitta en metod som passar dig bäst så har jag valt att gruppera borttagning av ogräs i tre olika kategorier. Alla metoder för att bli av med ogräs kan du göra själv.

Rensa bort ogräs tre kategorier:

  1. Kemiska ogräsbekämpningsmedel
  2. Mekaniska borttagning av ogräs
  3. Naturlig ogräsborttagning

Innehållsförteckning

Bli av med ogräs - ta bort ogräs

Ogrästyper

Ogräs finns i en mängd olika växtarter och förökar sig genom frön eller rötter. Fröogräs är ettåriga eller tvååriga medan rotogräs är fleråriga. Vad som är ogräs för dig kan vara något annat för någon annan. Det innebär att det är du själv som avgör vad som är ogräs eller inte. De olika exemplen på fröogräs och rotogräs som anges här nedan är hämtade från Poseidons Ogräsmanual. I ogräsmanualen kan du läsa mer om de olika växtarterna.

Fröogräs

Ett- eller tvååriga fröogräs förökar sig genom att sprida sina frön. Frön övervintrar för att sedan gro under nästa växtsäsong.

Exempel på fröogräs:

Baldersbrå, Bergbräsma, Blekbalsamin, Harkål, Hårgängel, Jättebalsamin*, Jätteloka*, Kamomill, Klibbkorsört, Korsört, Kålmolke, Nattskatta, Penningört, Rödplister, Snärjmåra, Stinknäva, Sumpnoppa, Trampört, Vitgröe, Våtarv, Åkerbinda, Åkerförgätmigej

*Arter på EU:s förteckning över invasiva främmande arter

Rotogräs

Fleråriga rotogräs sprids också genom frön men i huvudsak genom att bilda sidorötter, sidoskott eller jordstammar. Rotogräs övervintrar genom att samla all näring i roten.

Exempel på rotogräs:

Amerikansk dunörtBergsyraBrännässlaGrobladGråboHallonKirskålMaskrosMjölkeNejlikrot, ParksallatParkslide*RevsmörblommaRosendunörtRöllikaSkogssallatSkräpporVitplisterÅkerfräkenÅkermolke

*) Invasiva främmande arter som ej finns med på EU:s förteckning.

Invasiva arter

Naturvårdsverket rekommenderar att du undviker spridning av invasiva arter. Parkslide kan exempelvis orsaka enormt stora skador på fastigheter om växten inte hanteras rätt. England står inför stora problem med Parkslide. Banker vägrar till och med att ge banklån om du inte kan bekräfta att marken bredvid fastigheten är fri från Parkslide. Det är viktigt att vara medveten om detta om du planerar att köpa eller investera i fastigheter. Läs artikeln på Svt: Parkslide hotar husägare i England – svårt att sälja fastigheten.

Jättelokans växtsaft i kombination med solljus ger kroppsskador i form av blåsor och sår på huden som liknar en brännskada. Det räcker med att du rör vid växten för att få symtom. Utsatta kroppsdelar leder senare till att bli känsliga för solljus lång tid efter skadan

Parkslide en invasiv art - ta bort ogräs

1. Kemiska ogräsbekämpningsmedel

”Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa.” Källa: Kemikalieinspektionen

Kemiska ogräsbekämpningsmedel så kallade växtskyddsmedel i behörighetsklass 3 får användas av alla och det gäller även för dig som privatperson. De övriga klasserna i 1 och 2 av växtskyddsmedel får bara användas yrkesmässigt och för det krävs tillstånd hos kommunen. Läs mer om Tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel på Naturvårdsverkets hemsida.

Ogräsättika

Ogräsättika har behörighetsklass 3 och kan användas av alla som ogräsbekämpningsmedel. Ättika tillverkas syntetiskt och är biologiskt nedbrytbar men är starkt frätande. Ogräsättika fungerar bäst på fröogräs men har sämre effekt på rotogräs då det krävs upprepande behandlingar av den typen av ogräs.

Nackdelen med ogräsättikan är att den försurar jorden vilket inte är bra för maskar och mikroorganismer. Därför ska du inte använda ättika i odlingar som rabatter, häckar, buskar eller om du är rädd om vår natur. 

För att bli av med ogräset krävs en till flera behandlingar per säsong och kostnaden är ca 25 kr/m2.

Pelargonsyra

Pelargonsyra är en fettsyra och dödar den synliga delen av ogräset precis som ogräsättikan. Ogrässpray med pelargonsyra löser upp bladens vaxskikt och slutligen vissnar plantan och dör.

Medlet kan skada närliggande önskad växtlighet och kan bara användas vid torrt väderläge. Såsom ogräsättikan kan syran också orsaka ögon- och hudirritationer. Medlet skadar vattenlevande mikroorganismer och kan förorena grundvattnet.

För att få bort ogräset krävs en till flera behandlingar per säsong och kostnaden för exempelvis RoundUp ogräsmedel är ca 120 kr/m2.

Källa: Lunds Universitet Elsa Welin examensarbete 2020

AdBlue mot ogräs

AdBlue är en tillsats till dieseldrivna bilar. Min transportbil uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI och behöver AdBlue som tillsats. Det är en tillsats som inte bedöms som giftig eller farlig. En kund till mig använder AdBlue för att bekämpa ogräs i grusgångar och över stenplattor med lyckat resultat. Jag har själv provat AdBlue utan märkbart resultat, men jag antar att det fungerar på samma sätt som för ogräsättika. För att ogräsbekämpning med AdBlue ska vara effektiv krävs lika många behandlingar som med ättika för att bli av med ogräset. Kostnaden blir då ungefär densamma.

2. Mekanisk borttagning av ogräs

Att bli av med ogräs mekaniskt görs bäst med ett trädgårdsredskap även om du kan plocka bort ogräset för hand. För min del skapar ogräsplockning jobb för mig eftersom maskrosplockarna orsakar många gånger kabelbrott på guide- och begränsningskabeln till robotgräsklipparen. I samma veva som maskrosen åker upp med plockaren så klipps den nedgrävda kabeln av och orsakar ingen slingsignal.

Handverktyg för att ta bort ogräs

Det finns en mängd trädgårdsredskap för att plocka bort ogräs. De olika ogräsverktygen används på olika ytor och har olika funktioner. Trädgårdsverktygen används till att hacka, skyffla, borsta, harva eller trimma med.

Nackdelen med alla dessa verktyg är att arbetet är inte bara slitsamt utan också tidsödande. Glädjande nog håller redskapen dig kvar utomhus och som en kund sa en gång till mig. ”När du är klar i ena änden så är det bara att börja om från den andra ändan” eftersom ogräset kommer fram på nytt.

Fördelen med ogräsverktyg är att de har ingen påverkan på människor, djurliv och närliggande miljö. De kan också användas nära runt människor och djur utan att de kommer till skada. Nackdelen är att återväxten av ogräset sker kort efter att du har gjort sig av med ogräset. 

Här nedan har du exempel på de olika verktygen du kan använda i ditt trädgårdsarbete.

Bli av med ogräs med en Fiskars ogräsplockare

Maskinverktyg för ogräsborttagning

För att underlätta det mekaniska arbetet med att få bort ogräs så finns det maskindrivna trädgårdsverktyg. Precis som med handverktygen så tar inte maskinverktygen död på ogräset utan slår ut den tillfälligt. Oftast lever rötterna kvar i marken och tids nog växer ogräset fram på nytt.

3. Naturlig ogräsborttagning

Bli av med ogräs med naturlig ogräsborttagning menar jag med att du får bort ogräset antingen med luft eller vatten. En annan benämning på naturlig ogräsbekämpning är termisk ogräsbekämpning. 

Djur och människor kan givetvis också äta upp ogräset. Om inte du äter upp ogräset så är det få hushåll som har betesdjur i sina trädgårdar. Kanske ett ovälkommet besök av vildsvin eller gnagare hjälper till att hålla ogräsbeståndet nere, men vem välkomnar sådant besök?

Största fördelen med termisk ogräsbekämpning är att de har liten påverkan på människor, djurliv och närliggande miljö. De skador som skulle uppstå är i sådant fall brännskador och brand vid oförsiktig hantering. En del av metoderna kan också användas nära runt människor och djur utan att de kommer till skada. 

En annan fördel med att ta bort ogräset på ett mer naturligt sätt är att effekten blir mer bestående. Ju effektivare metoden är desto färre återkommande behandlingar behövs.

Lite luft - kväva bort ogräs

Du kan försöka kväva bort ogräset med markduk eller en presenning. Det kräver dock sitt tålamod eftersom det tar både en och helst flera växtsäsonger för att bekämpningsmetoden ska ha någon effekt. 

Het luft - bränna bort ogräs

Att använda flamning för att bli av med ogräs innebär att man använder en gasolbrännare för att värma upp ogräset vilket till slut bryter ned växtens celler. Detta resulterar i att växten dör. En nackdel med denna metod är att den är kostsam och medför en högre risk för brand. Detta innebär att man måste vara extra försiktig vid utförandet av ogräsbekämpningen.

Av den orsaken så ska du välja en gasolbrännare som hettar upp växten och inte bränner bort växten. Däremot överlever rötterna till ogräset vilket leder till snabb återväxt speciellt av rotogräs. 

Hett vatten - koka bort ogräs

Ett alternativ till flamning för att koka upp växtens celler är ånga och hetvatten. Proteinerna i växtens celler stelnar vid en temperatur kring 57 grader. Det har visat sig att en stabil temperatur över 80 grader i minst 5 sekunder bekämpar ogräset effektivast. Har du något material som håller kvar värmen längre än så uppnår du bättre resultat. Det beror på att temperaturer under 57 grader har ingen effekt på växtplantans dödlighet.

Hett vatten fungerar både på fröogräs och rotogräs. För att uppnå bästa effekt är det viktigt att behålla värmen över växtplantan, vilket gör att plantan kan slå rot och dra nytta av värmen. Hetvatten i kombination med skum är den mest effektiva hetvattenmetoden. Metoden fås med att använda en maskin som Foamstream för ogräsborttagningen.

Nackdelen är att det går åt stora mängder med vatten och det blir ett evigt kokande om du gör arbetet själv. Den största fördelen är att metoden inte har någon miljöpåverkan i och med att endast rent vatten används.

Bli av med ogräs - sammanfattning

För att sammanfatta det hela finns det tre olika kategorier av ogräsbekämpning. Den kanske enklast och bekvämaste metoden av dem alla är kemisk ogräsbekämpning. Som en konsekvens av den metoden är möjlig negativ påverkan på människor, djur och natur.

Värnar du dig om din närmiljö, dig själv, medmänniskor, djurliv och ekonomi så är de två sistnämnda kategorierna kanske att föredra. Önskar du en mer långsiktig effekt så ska du välja en termisk metod som flamning, ånga eller hetvatten. Dessa metoder har ingen påverkan på miljön och med rätt vald arbetsmetod så blir resultatet densamma som vid användning av kemiska bekämpningsmedel. 

Tänk på att vilken metod du än väljer för att bli av med ogräset så tar du inte bort det för evigt. Luftburna fröer och sporer kommer alltid att landa på dina utomhusytor. Dessutom om du väljer att så med billiga grässorter så är risken stor att en del av fröblandningen är ogräsfrön. Av den orsaken väljer vi alltid gräsfröer som är av absolut högsta kvalitet när vi renoverar gräsmattor.

Frågor och svar

Salt gör att växter får det svårare att ta upp vatten och näring. Vid användning av salt så kan det rinna ut till omgivande vegetation och skada dem.

Ättika är en naturlig ingrediens men tar död på mikrolivet i marken. Därför bör du undvika användning av ogräsättika om du är rädd om djurlivet.

Här nedan listar jag det som är mest effektivast till att hålla ogräset bort från gräsmattan:

Ättika är ett populärt husmodersknep för att ta bort ogräs, men det är inte den bästa lösningen. För att få bort ogräs i gräsmattan på ett effektivt sätt rekommenderar vi att hålla gräsmattan välgödslad. Genom att gödsla minst 4–5 gånger per säsong kan du hålla ogräset och mossan borta från gräsmattan. Dessutom ger gödslingen gräsmattan ny kraft och kan på så sätt tränga bort ogräset.

Ja, K-dress är en idealisk jord för gräsmattan som hjälper till att förebygga ogräs och mossa. K-dress kombinerar viktiga näringsämnen som ger näring åt gräset och stärker dess rötter, vilket försvårar för ogräs och mossa att etablera sig. Dessutom minskar dess förmåga att behålla fukt risken för ogrästillväxt eftersom de kräver torra förhållanden för att gro. Genom att optimera gräsets näringsupptag och skapa ogynnsamma förhållanden för ogräs, bidrar K-dress till en friskare och mer välbevarad gräsmatta.

Börja med att lufta gräsmattan innan du lägger ut dressjorden. Detta hjälper till att luckra upp den befintliga jorden och bryta upp eventuell kompaktering. När du har luftat marken sprider du ett generöst lager K-dress över hela gräsmattan och kratta in det lätt. För bästa resultat bör du upprepa denna process vartannat år. Med regelbunden användning av K-dress kan du vara säker på att din gräsmatta är motståndskraftig mot mossa och ogräs

Att klippa gräsmattan regelbundet kan hjälpa till att hålla ogräs borta. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är den enda metoden du ska använda. Genom att använda en robotgräsklippare kan du upprätthålla en sund gräshöjd, vilket gör det svårare för ogräs att få fäste. Dessutom förhindrar gräsklippningen ytterligare spridning av de ogräs som redan har växt upp. Så genom att regelbundet klippa gräsmattan med en robotgräsklippare kan du hålla din gräsmatta frisk och fri från ogräs.

Mer läsning

Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 3.3 / 5. Antal röster: 3

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.