Näring till gräs – Växtnäring i jorden

Balansera näringsämnen för optimal grästillväxt

Näring till gräs är den växtnäring i jorden som en gräsmatta behöver för sin tillväxt. Här i artikeln kan du läsa om de näringsämnen och mätetalen som framkommer i det svar du får från Eurofins på ditt inskickade jordprov.

Artikeln hjälper dig  att tolka jordanalysen på så sätt kan du vidta rätt åtgärder för din gräsmatta samt anpassa skötselschemat till gräsmattan.

Utifrån ditt jordprov kan vi anpassa vårt gödslingsprogram GräsmatteBoost till gräsmattan utifrån ditt unika behov. Eller så väljer du att gödsla gräsmattan och kalka gräsmattan själv. Slutligen resulterar det hela i att gräset konkurrera ut ogräset i gräsmattan när den har rätt växtnäring i jorden.

Jag har valt att hålla inlägget kort men om du vill fördjupa dig ytterligare så finns det länkar till fördjupad information längst ned på sidan.

Gödsla gräsmattan med flytande gödsel för att ge näring i jorden
Anpassat gödslingsprogram med GräsmatteBoost till gräsmattan.

Innehållsförteckning

Makronäringsämnen

Gräset slukar i sig stora mängder av makronäringsämnen. Hit räknas kväve, kalcium, kalium, fosfor, svavel och magnesium. Utöver dessa makronäringsämnen behöver gräset kol, väte, syre och vatten för att kunna överleva och frodas.

Makronäringsämnen är viktig näring till gräset och som kommer med spridning av gräsmattegödsel. För lite växtnäring i jorden leder till att gräset växer dåligt och blir mer känslig för sjukdomar och nattfrost.

Fosfor (P)

Fosfor är viktig för  gräsets energiomsättning och ingår i växternas protein och  arvsmassa. Stora mängder av fosfor är viktig för gräsets goda rotutveckling och frösättning.

Fosforbrist

Svaga gräsplantor och dålig tillväxt. Gräsbladen blir blågröna.

Fosforöverskott

Förhindrar gräsets upptag av kväve och järn vilket leder till bleka gräsblad.

Kalium (K)

Kalium stärker gräsets cellväggar och har betydelse för fotosyntesen samt är viktig för proteiner och stärkelse. Gräset stärks av kalium som också skyddar den mot torka, stress och övervintring.

Kaliumbrist

Känsligare för stress, torka och frost.

Kaliumöverskott

Motståndskraftig vid nattfrost på våren. Bromsar upptaget av magnesium.

Magnesium (Mg)

Magnesium är en atom och kärnan i klorofyllmolekylen som omges av kväveatomer. Klorofyll ger växten dess gröna färg och är viktig för fotosyntesen. Näringsämnet är även viktigt för transport och överföring av energi i växten och för cellväggarnas stödvävnader. 

Kväve, kalium och magnesiumsamverkar och det är viktigt att balansen mellan dessa tre näringsämnen är rätt. 

Magnesiumbrist

Brist på magnesium gör att gräset blir ljusgröna mellan bladnerverna och därefter blir bladet brunaktigt.

Magnesiumöverskott

Ett överskott av magnesium minskar upptag av kalcium och kalium vilket leder till störningar i tillväxten.

Kalcium (Ca)

För att hålla gräset friskt behövs det stora mängder av kalcium. Kalcium ger stabilitet till gräsbladets cellväggar, bidrar till bättre näringsupptag och transport av näringämnen genom celler och vävnader.

Lerjordar binder kalcium bättre än sand- och mullrika jordar som kan vara kalciumfattiga.

 

Kalciumbrist

Gräset kollapsar eftersom kalcium står för stabiliteten i växten.

Kalciumöverskott

Försvårar upptagningen av fosfor, kalium, järn, mangan och bor.

Kväve (N)

Kvävet är helt essentiellt för gräsplantan och bidrar till fotosyntesen samt  uppbyggnad av proteiner. Gräsets rötter tar upp organiskt kväve ur marken och ger tillväxt ovan jord. 

Kvävebrist

Gräset avstannar i tillväxt och bleknar.

Kväveöverskott

Gräsmattan blir känsligare för sjukdomar.

Svavel (S)

Svavel är viktig för fotosyntesen och är ett grundläggande näringsämne som gräset behöver i stora mängder så att det håller sig friskt. I de flesta gräsmattegödsel ingår svavel som är svagt pH-sänkande.

Svavelbrist

Gräsbladen gulnar och tillväxten avtar.

Svavelöverskott

Ovanligt men äldre gräsblad bleknar.

Mikronäringsämnen

Gräsets viktiga och livsnödvändiga mikronäringsämnen är mangan, järn, koppar och zink. Det behövs bara i små mängder i kontrast till större koncentrationer som är förgiftande för gräsplantan.

Därför är det viktigt att mikronäringsämnena är i balans för att inte försämra tillgängligheten för andra viktiga näringsämnen.

En effekt av dålig balans av spårämnen och mineraler försämrar upptaget av annan näring till gräset.

Mangan (Mn)

Mangan är ett spårämne och ingår i växtens enzymsystem och har en viktig funktion i fotosyntesen.

Mineralrika jordar innehåller mer mangan men däremot i mullrika jordar är förekomsten lägre.

Gräsets rotvolym är avgörande hur mycket mangan gräsväxten kan tillgodogöra sig.

Av den orsaken är det bra att tillföra mangan som växtnäring speciellt vid kalla och våta perioder.

Manganbrist

Avtagande tillväxt fläckiga blad, vanligt vid höga pH-värden, sand och mullrika jordar.

Manganöverskott

Hämmar upptaget av järn, magnesium och kalcium.

Koppar (Cu)

Koppar är en del för fotosyntesen och dessutom är viktig i framställningen av proteiner vilket är nödvändigt till gräsets tillväxt.

Kopparbrist

Vid höga pH-vården och gräset bleknar.

Kopparöverskott

Ger järnbrist och bromsar tillväxten.

Zink (Zn)

Zink spelar en avgörande roll i fotosyntesen och är även viktigt för proteinsyntesen. Det stärker immunförsvaret och reglerar balansen mellan tillväxthormoner.

Zinkbrist

Dålig växtlighet och tillväxt.

Zinköverskott

Gula toppar.

Olika mätetal

Nedanstående mätetal berättar vilka åtgärder som du behöver vidta för att förbättra jordens kvalitet. Följ riktvärdena för att din gräsmatta ska må bättre.

pH

PH-värdet anger jordens surhetsgrad. Näringsämnen är som bäst tillgängliga för gräsväxten vid pH mellan 6-7.

Det är lättare att höja ett pH-värde än att sänka det. Av den anledningen så lönar det sig att inte använda gödsel som har en pH-höjande effekt. 

pH < 6

Kalka gräsmattan

pH > 7

Tillsätt ogödslad torv

T-Värde

T-värdet (engelsk förkortning CEC),  katjonbyteskapacitet, syftar på förmågan att binda positiva joner. Denna förmåga ställs i relation till summan av baskatjonerna Kalium (K), Magnesium (Mg) och Kalcium (Ca).

Ett värde på >25 berättar att jorden är antingen rik på lera och/eller mullrik. En mullrik jord innehåller växtdelar och organiskt material. Mull är kompost som daggmaskar och mikroorganismer brutit ner till ett mullrikt material.

T-värden <5 är en indikation på sandrika och/eller näringsfattiga jordar. Dessa jordar har svårt att hålla kvar näringsämnen i marken som urlakas lätt.

Källa: SLU, Jordbruksverket

T-värde < 5

Gödsla oftare

T-värde > 25

Grattis, du kan gödsla mer sällan!

Basmättnadsgrad

Förhållandet mellan baskatjonerna och katjonbyteskapaciteten kallas
basmättnadsgrad. Är basmättnadsgraden lägre än 70 % (d v s mängden
baskatjoner utgör 70 % av katjonbyteskapaciteten) på en jord med högst
6 % mullhalt, behövs i allmänhet kalkning, men kraven för olika jordar
och odlingsinriktningar kan variera.

Metoden ger ett kvantitativt mått på
kalkbehovet.

Källa: Jordbruksverket.

< 70 %

Kalka

> 70 %

Grattis!

Ledningstal

Ledningstalet (Lt) anger jordens elektriska ledningsförmåga av vattenlösliga salter vilket nämligen är näringsämnen.

En lösning med mycket salter leder elektrisk ström bättre vilket innebär att jorden är rik på näring (högt ledningstal).

Däremot näringsfattiga jordar har låga värden. Det är bra om ledningstalet ligger mellan 1,5 och 3.

< Lt 1,5

Gödsla mer

> Lt 3

Övergödning är onödigt

Sammanfattning

En gräsmatta kräver mycket syre, vatten och växtnäring i jorden för att kunna växa och hålla sjukdomar borta. För mycket eller för litet av något växtnäringsämne skapar obalans och hämmar tillväxten. Den obalansen är svår att förutsäga om du inte kan avläsa din gräsmatta eller tar ett jordprov.

Av den anledningen är det säkrast att skicka in ett jordprov för analys för att på sätt få rätt mängd näring till gräset.

Med färsk information om din gräsmattas kondition och jordens näringsinnehåll så är det enklare för dig att lägga upp en handlingsplan för åtgärder, fortsatt underhåll och vilken typ av renovering av gräsmattan behöver.

Rätt gräsmattevård resulterar till tätare, frodigare och motståndskraftigare gräsmatta som också bidrar till att du blir av med ogräset. Kom i gång med rätt åtgärd för din gräsmatta och följ vårt skötselschema till gräsmattan.

Läsvärda faktakällor

Frågor och svar

Näringsbrist hos gräsmattan kan visa sig på olika sätt. Du kanske märker att gräset inte växer som det ska, ser gult eller blekt ut, eller kanske till och med har döda fläckar. Det absolut bästa sättet att veta säkert är att skicka ett jordprov för analys.
Du kan förbättra jordens kvalitet genom att tillföra kompost eller annat organiskt material, vilket ökar jordens näringsinnehåll. Gödsling kan också vara bra för att tillföra specifika näringsämnen som din jord saknar.
Om ditt jord pH-värde är för lågt (surt), kan du höja det genom att lägga till kalk. Kalk hjälper till att neutralisera surheten och gör att jorden blir mer basisk.
Om ditt jord pH-värde är för högt (baserat), kan du sänka det genom att lägga till svavel. Svavel reagerar med vatten i marken för att bilda svavelsyra, vilket sänker pH-värdet.
T-värdet hjälper oss att förstå hur bra jorden är på att hålla kvar näringsämnen. Ett högt T-värde innebär att jorden är bra på att binda näringsämnen, medan ett lågt värde betyder att näringsämnena lätt kan rinna bort med vattnet.
Du kan öka jordens katjonbyteskapacitet genom att lägga till organiskt material, som kompost, till din jord. Detta ökar mängden av vissa typer av lera och humus i marken, som båda hjälper till att binda katjoner.
Ett högt ledningstal indikerar att din jord är rik på näringsämnen. Detta eftersom näringsämnen är salter, och salter leder elektrisk ström. Men kom ihåg att om ledningstalet är för högt kan det vara tecken på övergödning.
Basmättnadsgraden kan justeras genom att ändra mängden kalk eller svavel du lägger till i jorden. Lägg till kalk för att öka basmättnadsgraden och svavel för att sänka den.

Ett överskott av zink i jorden kan vara skadligt för din gräsmatta. Det kan hindra växternas förmåga att ta upp andra viktiga näringsämnen som järn och koppar, vilket kan leda till gulfärgning och tillväxtproblem.

Koppar är ett viktigt näringsämne för gräsväxter. För lite koppar kan leda till dålig tillväxt och sjuka växter. Men för mycket koppar kan också vara skadligt, så det är viktigt att hitta en bra balans.

Mer läsning om gräsmatteskötsel

Koppar för gräsmattan
Näring och gödsel

Skapa en optimal kopparbalans för din gräsmatta

Betydelsen av koppar för gräsmattan Gräsmattor är dynamiska ekosystem som behöver omsorg för att frodas. En viktig del av vården är -i-jorden/”>mikronäringsämnen, särskilt koppar. Spårämnet koppar spelar en avgörande roll

Läs mer »
Picture of Robert Hammar

Robert Hammar

Robert Hammar är ägare och grundare av TrädgårdSmart.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på ett hjärta för att betygsätta!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

Lämna en kommentar


Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om nya inlägg och ämnen som är aktuella för säsongen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.